We are here to celebrate God’s love for all.

 

CORONA VIRUS UPDATE CORONA VIRUS ACTUALIZACIONES

코로나 바이러스 업데이트 CẬP NHẬT VIRUS CORONA

Sunday Services are now being Held in the Church !!

Masks are required as well as Social Distancing being maintained

Los servicios dominicales se celebran ahora en la iglesia

Se requieren máscaras y se mantiene el distanciamiento social

일요일 예배는 지금 교회에서 개최되고있다!

마스크는 필수일 뿐만 아니라 소셜 분리가 유지되고 있습니다.

Các buổi lễ chủ nhật hiện đang được tổ chức trong Giáo hội !!

Bắt buộc đeo khẩu trang cũng như duy trì giãn cách xã hội

  • For Spiritual Assistance please call me at 714-376-8457
  • Para Asistencia Espiritual por favor llámeme al 714-376-8457
  • 영적 지원을 위해 714-376-8457로 전화하십시오
  • Để được trợ giúp tinh thần, vui lòng gọi cho tôi theo số 714-376-8457

Fr. Thomas/Padre Tomás/토마스 신부/Cha Thomas

 Posted by at 9:23 PM